اعلام آدرس ایمیل جایگزین (به صورت موقت) basetpt@gmail.com

با توجه به وجود مشکل در دسترسی به آدرس www.basetp.com و ایمیلهای مربوطه (ایمیلهایی که در دامنه مذکور هستند) خواهشمند است تا زمان رفع مشکل توسط شرکت پشتیبان سایت، از آدرس basetpt@gmail.com برای ارسال ایمیل به این شرکت استفاده نمایید.

  • 05 مهر 95